LEVERINGSVOORWAARDEN CAREERVALUE WERVING EN SELECTIE (NO CURE NO PAY)

Overeenkomst tussen:
CareerValue B.V. (later genoemd “CareerValue”) EN;
De afnemer B.V. (later genoemd “Afnemer”)

Algemene zaken

1 Aard diensten CareerValue, de invulling van urgente ICT vacatures
2 NoCure NoPay dienstverlening. Wat is dat?
3 Geldigheid voorwaarden, opzegging, Nederlands recht en afwijking van deze voorwaarden;

Introduceren van kandidaten

4 Geldigheid introductie, meerdere introducties en discretie;

De afnemer heeft de keuze gemaakt, het fee bedrag, en het doen van aanbiedingen

5 Het doen van aanbiedingen aan kandidaten, a.u.b. niet rechtstreeks (verzoek)
6 De werknemer accepteert de aanbieding. De opbouw van de vergoeding en het feebedrag (vaste prijs afspraak is mogelijk)
7 Kopie arbeidsovereenkomst en verstrekking informatie en het inkoopordernummer (indien gebruikelijk)
8 Inhuren of in dienst nemen
9 Factuurdatum en betalingstermijn
10 CareerValue steunt goede doelen
11 Risicospreiding; vroegtijdige beëindiging contract medewerker en terugbetaling

Algemene zaken;

1. Aard diensten CareerValue, de invulling van urgente ICT vacatures;

CareerValue is een introducerende partij van potentiële werknemers aan de afnemer, met het doel dat beide partijen een arbeidsrelatie aangaan. CareerValue verricht werving en selectiediensten en procesbegeleiding totdat de kandidaat overeenstemming heeft bereikt met de afnemer en zijn werkzaamheden aanvangt bij de afnemer. De afnemer neemt de potentiële werknemers in dienst met de daarbij behorende rechten en plichten. Het feebedrag is gebaseerd op de werving en selectiedienst en niet op het daadwerkelijke aantal dagen dat de potentiële werknemer bij de afnemer in dienst is.
Werken op basis van vertrouwen en plichten van de afnemer;
CareerValue doet haar werk op basis van de verstrekte informatie van de afnemer en de kandidaat. De afnemer dient correct en uitgebreid te zijn in de informatieverstrekking. CareerValue vraagt feedback inzake voorgestelde profielen en interview feedback en dient uitgebreid een functie te kunnen kwalificeren. In geval een vacature niet (meer) urgent is of wanneer de functie-inhoud gewijzigd is dient de afnemer CareerValue te informeren.

2. NoCure NoPay dienstverlening. Wat is dat?

De afnemer heeft enkel de plicht de fee te voldoen wanneer er overeenstemming is bereikt met de potentiële werknemer en wanneer de potentiële werknemer ook daadwerkelijk start bij de afnemer. Het gehele traject daaraan voorafgaand is voor risico en kosten van CareerValue. De afnemer bemerkt een groot deel van de werkzaamheden die CareerValue doet niet. CareerValue stelt immers enkel de kandidaten voor waarvan CareerValue gelooft dat ze potentieel interessant zijn voor de afnemer.
Aanvullende Specifieke HR diensten nodig?;
Het afnemen van psychologische testen, diplomacheck, de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het uitvoeren van uitgebreide referentieonderzoeken, competentieonderzoeken, persoonlijke screening, adviestrajecten voor de afnemer etc. zijn niet inbegrepen. Deze diensten kunnen op aanvraag verkregen worden tegen een meerprijs en niet op NoCure NoPay basis. Om redenen van kwaliteitshandhaving besteedt CareerValue deze diensten uit.

3. Geldigheid voorwaarden, opzegging, Nederlands recht en afwijking van deze voorwaarden;

Deze voorwaarden zijn bindend en dienen vooraf geaccepteerd te worden per email, of anderszins schriftelijk. Deze overeenkomst heeft geen bepaalde einddatum en geldt voor alle vacatures en ervaringsniveaus van kandidaten. Deze overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Van deze overeenkomst kan slechts per geschreven overeenkomst tussen CareerValue en de afnemer worden afgeweken.

Introduceren van kandidaten;

4. Geldigheid introductie, meerdere introducties en discretie;

CareerValue introduceert kandidaten omdat zij er van overtuigd is dat de werknemer nog niet bekend is bij de werkgever. Van een introductie is sprake wanneer de afnemer de identiteit van de potentiële werknemer opvraagt of wanneer anderszins de identiteit van de potentiële werknemer is prijs gegeven door CareerValue. Indien de werknemer na de introductie van CareerValue wordt uitgenodigd door de afnemer zullen eerdere contacten met de potentiële werknemer ondergeschikt zijn aan de voorwaarden van CareerValue.

Geldigheid: Een introductie is geldig tot 1 jaar nadat een potentiële werknemer bij een afnemer is geïntroduceerd. Onder een introductie wordt verstaan; ‘het moment van introductie totdat de gesprekken zijn afgerond’.
Meerdere leveranciers; In het geval dat een kandidaat via meerdere kanalen (die ook al leverancier zijn) wordt aangeboden dan geldt dat de kandidaat uitgenodigd dient te worden via de leverancier die de kandidaat als eerste heeft aangeboden. Door bureaus van duidelijke feedback te voorzien inzake cv’s en de status van vacatures voorkomt u onnodige introducties.
Discretie; Een introductie is vertrouwelijk en dient overeenkomstig behandeld te worden. Indien de potentiële werknemer via de afnemer bij een derde partij wordt geïntroduceerd is de afnemer in overtreding en dient de afnemer de fee te voldoen die CareerValue ontvangen zou moeten hebben. De fee bespreken met kandidaten is niet toegestaan.
Voortschrijdend inzicht. Eerdere afgewezen kandidaten blijken toch interessant;
Vóórdat een rol uitgezet wordt bij CareerValue dient de afnemer er zeker van te zijn dat ‘de juiste kandidaat’ niet in zijn eigen HR database of op een ‘bellijst’ staat. Aan ‘van plan zijn’ een kandidaat te bellen kunnen geen rechten ontleend worden. Het komt voor dat kandidaten eerder zijn afgewezen door de afnemer om redenen die een goede match niet uitsluiten. Hieronder valt het nalaten van een reactie op de sollicitatie van de kandidaat door de afnemer dan wel de reactie aan de kandidaat dat de functie op dat moment niet vacant was, dan wel een afwijzing. Door een veranderde situatie kan zich wederom/nog steeds een match voordoen. Wanneer de kandidaat door de introductie van CareerValue (wederom) onder de aandacht wordt gebracht en nu toch interessant bevonden wordt dan geldt dit als introductie via CareerValue.

De afnemer heeft de keuze gemaakt, het fee bedrag, en het doen van aanbiedingen;

5. Het doen van aanbiedingen aan kandidaten, a.u.b. niet rechtstreeks (verzoek);

CareerValue begrijpt dat het aannemen van mensen in het team van de afnemer een heugelijke gebeurtenis kan zijn. Echter wanneer de afnemer rechtstreeks aan kandidaten aanbiedingen communiceert dan wordt CareerValue daardoor benadeeld. CareerValue wordt op dat moment afhankelijk van de informatieverstrekking van de kandidaat, en die wil er soms (lang) over nadenken. Het is dan soms niet meer mogelijk om te bepalen of de functie wel of niet is ingevuld en het is daarmee onduidelijk of de werving hervat moet worden of kan stoppen en daardoor maakt CareerValue onnodige kosten. CareerValue dient eerst geïnformeerd te worden en daarna pas de kandidaat.

6. De werknemer accepteert de aanbieding. De opbouw van de vergoeding en het feebedrag (vaste prijs afspraak is mogelijk);

De fee van CareerValue is gebaseerd op een percentage van het gegarandeerde bruto jaarinkomen van de potentiële werknemer. Onder het gegarandeerde inkomen wordt verstaan: het vaste maand salaris, vakantietoeslag, leasebedrag auto, gegarandeerde bonusmaanden en vaste onkostenvergoedingen.

De fee’s van CareerValue zijn als volgt opgebouwd (Bedragen zijn in Euro’s);
_ Fee afgestudeerden/junioren tot 6 maanden werkervaring >> Fixed price 5000 euro
_ Minimum fee, jaarsalaris lager dan 35416 euro >> Bedrag 8500 euro
_ Jaarsalaris hoger dan 35416 euro >> 24% van het bruto jaarsalaris
In overleg met de consultant van CareerValue zijn vaste prijs afspraken mogelijk

7. Kopie arbeidsovereenkomst en verstrekking informatie en het inkoopordernummer (indien gebruikelijk);

De afnemer dient CareerValue een kopie van het arbeidscontract, nadat er getekend is door beide partijen, binnen 5 werkdagen toe te sturen inclusief eventueel inkoop order nummer. CareerValue zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

8. Inhuren of in dienst nemen;

In geval afnemer en de kandidaat besluiten een voor W&S aangeboden kandidaat in te huren op tijdelijke basis dan gelden de voorwaarden van CareerValue Interim Solutions B.V. (CIS). In geval afnemer aparte leveringsvoorwaarden overeengekomen is met CIS, dan prevaleren die voorwaarden boven de voorwaarden overeengekomen in dit document.
Afnemer wordt verondersteld CareerValue hierover te informeren. Indien afnemer verzuimd heeft CareerValue te informeren dat er werkzaamheden door de kandidaat middels inhuur plaats hebben gevonden dan is CareerValue/CIS gerechtigd een W&S fee in rekening te brengen plus een marge van 15 euro per gewerkte uren op basis van schatting.

9. Factuurdatum en betalingstermijn;

De factuur van CareerValue dient door de afnemer voldaan te worden binnen 28 dagen na de eerste werkdag (factuurdatum) van de nieuwe werknemer. Indien directe of indirecte kosten gemaakt moeten worden door CareerValue om de afnemer tot betaling te laten overgaan dan zijn deze kosten voor rekening van de afnemer.

10. CareerValue steunt goede doelen;

Wanneer de afnemer dat wenst dan zal CareerValue 1% van het factuurbedrag overmaken aan een goed doel, dat door de afnemer aangegeven kan worden.

11. Risicospreiding; vroegtijdige beëindiging contract medewerker en terugbetaling;

Wanneer de arbeidsovereenkomst binnen de wettelijke proeftijd na indiensttreding van de werknemer, door werknemer zelf wordt beëindigd zal CareerValue 50% van het totaal te betalen factuurbedrag d.m.v. een creditnota retourneren aan de afnemer. Wanneer de arbeidsovereenkomst door werkgever wordt beëindigd dan zal van terugbetaling geen sprake zijn. Van terugbetaling zal geen sprake zijn wanneer afgeweken wordt van het arbeidscontract en diens bijbehorende gemaakte afspraken. Indien een aanbieding wordt ingetrokken nadat hij mondeling of schriftelijk gedaan is door de afnemer aan een potentiële nieuwe medewerker dan zal er 50% van het feebedrag in rekening gebracht worden zonder recht op creditering.

12. Boete;

Bewust aannemen van voorgestelde kandidaten (geldigheid artikel 4) of doorsturen naar derden (discretie) zonder CareerValue te informeren zal resulteren in een boete van 20K euro onverminderd de fee die van toepassing zou zijn geweest en zonder recht op creditering.
Het is afnemer niet toegestaan CareerValue consultants een baan/interim opdracht aan te bieden. Afnemer verklaart zich akkoord in dat geval een fixed fee van 20K euro te voldoen.

Wilt u als afnemer een ‘recht tot 100% creditering’ bij uitval in de proeftijd?

Ondanks alle goede intenties, interviews en technische testen van alle partijen bestaat er een kans dat de nieuwe werknemer toch niet de juiste persoon op de juiste plaats blijkt te zijn. De oorzaken kunnen divers en complex zijn; Soms is de oorzaak te zoeken bij de kandidaat zelf. Soms ontbreekt een inwerktraject of inwerkcapaciteit, ontbreken de beloofde thuiswerkfaciliteiten etc. etc.

Hoe verkrijgt afnemer dit recht?

Kosten: Afnemer betaalt CareerValue 1000 euro per kandidaat (ex BTW) voor deze ‘verzekering’ nadrukkelijk voordat de kandidaat zijn werkzaamheden heeft aangevangen. Deze kosten zijn non refundable en worden apart van de fee gefactureerd.
De dekking:
100% creditfactuur inzake de W&S fee in geval de kandidaat uitvalt in de proeftijd.    

CareerValue IT Recruitment